UL Prospector

成功!

成功保存搜索结果
Resiflow FK 70 Worlée-Chemie G.m.b.H. 不含硅的,抗浮色剂和流平剂,也是氨基树脂改性的丙烯酸共聚物,可防止含临界颜料混合物量的聚酯/三聚氰胺基油漆的浮色
Resiflow W 51 Worlée-Chemie G.m.b.H. 不含硅的改性聚丙烯酸酯流平控制剂和树脂改性剂。推荐应用于溶剂型,尤其是水性体系和印刷油墨
SCHWEGO® Flow 8060 Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG Schwego® Flow 8060可用于常规含溶剂或无溶剂涂料体系。一般来说,Schwego® Flow 8060对所有基料体系均有效,但它不适合用于水性涂料材料
SCHWEGO® Wett 8319 Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG Schwego® Wett 8319适用于几乎所有类型的涂料。有时会发生不相容,但是极少见。Schwego® Wett 8319 可用于所有常规和水性涂料体系