UL Prospector

成功!

成功保存搜索结果
4 条结果
TICO® Yellow 588 Heubach/Heucotech, Ltd. 良好的不透明性和高着色强度的绿相黄。溶剂型和水性体系都适用。 Request Sample
TICO® YELLOW 594 Heubach/Heucotech, Ltd. 具有出色色牢度的正相黄。由于其鲜艳而纯净的色相,可直接用于替代铅铬颜料。 Request Sample
TICO® Yellow 597 Heubach/Heucotech, Ltd. 具有出色的色牢度的红相黄。由于其鲜艳而纯净的色调,可直接用于替代铅铬颜料。 Request Sample
TICO® Yellow 622 Heubach/Heucotech, Ltd. 非常偏红相的黄颜料,具有出色的色牢度特性。适合所有油漆体系。 Request Sample